شمارش معکوس تا برگزاری جشنواره
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
مهلت ارسال آثار »
1396/08/30
برگزاری جشنواره »
1396/09/21
پوستر همایش
پورتال جشنواره گردشگری ناصرخسرو راه اندازی گردید
1395/11/14
  • پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال آثار اقدام نموده و همچنین پیگیر فعالیت های جاری جشنواره باشند.