شمارش معکوس تا برگزاری جشنواره
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
مهلت ارسال آثار »
1396/08/30
برگزاری جشنواره »
1396/09/21
پوستر همایش
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره
1396/08/30

نظر به استقبال گستره از دومین جشنواره ملی ناصرخسرو و به منظور تسهیل فرایند شرکت علاقمندان در جشنواره، مهلت ارسال آثار تا 10 آذرماه تمدید شد.